Z

zone2gandi

Utility to push zone files up to Gandi DNS.